Watch

Home Kursevi Kursevi engleskog jezika

Kursevi engleskog jezika

El. pošta Štampa PDF

KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA 

CEFR-OXFORD-3
 
 
GENERAL ENGLISH COURSES-KURSEVI ENGLESKOG JEZIKA
 

        6) Proficiency-C2- Viši napredni kurs engleskog (30 dana)

        5) Advanced-C1- Napredni kurs engleskog (30 dana)

        4) Upper Intermediate -B2- Viši srednji kurs engleskog (30 dana)

        3) Intermediate -B1b- Srednji kurs engleskog (25 dana)

        2a) Survival English -B1- Viši konverzacioni kurs engleskog (20 dana)

        2) Pre-intermediate -B1a- Pred-srednji kurs engleskog (25 dana)

        1a) Basic Survival-A1/A2- Niži konverzacioni kurs engleskog (20 dana)

        1) Elementary- A2 – Osnovni kurs engleskog-Engleski za početnike (20 dana)


*** NAPOMENA: za upis na bilo koji biznis, strukovni ili specijalni kurs engleskog jezika potrebno je znanje opšteg engleskog jezika minimalno iznad nivoa elementarnog kursa engleskog.

 

opsti-kurs-engleskog-elementarni
                       
 ELEMENTARY (A2 CEFR) PO GSD METODI-KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA POČETNIKE


                Elementarni kurs engleskog-engleski za početnike trebate da upišete:


•    Ako nemate nikakvo predznanje engleskog i počinjete od samog početka

•     Ako  engleski razumete, ali engleski govorite slabo ili nikako

•    Ako ste pohađali Starter (početni 1) ili Beginner (početni 2) kurs engleskog jezika, jer to nisu nivoi koji predstavljaju znanje engleskog jezika. Starter sadrži samo trećinu, a Beginner  približno polovinu sadržaja Elementarnog kursa engleskog jezika.Elementarni kurs je prvi kurs za početnike u školi Britanika. 

•     Ako  ste engleski odavno učili i zaboravili ste  mnogo toga, obnovite

•     Ako na testu ne pokažete dovoljno znanja engleskog jezika za viši nivo kursa engleskog, znači da ste nešto bitno propustili na elementarnom nivou kursa engleskog jezika i da trebate savladati u potpunosti sve jezičke veštine na tom osnovnom nivou poznavanja engleskog da biste išli dalje na bilo koji sledeći nivo engleskog jezika.

 

 Kurs engleskog jezika mr Danijela Gajic 400

*  Diplomirani polaznici na kursu engleskog jezika po GSD metodi sa prof. mr Danijelom Gajić nakon uspešno položenog usmenog ispita u školi Britanika.


    SADRŽAJ ELEMENTARNOG KURSA ENGLESKOG JEZIKA-KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE


Elementarni kurs engleskog-engleski za početnike po GSD metodi je revolucionaran u smislu postupnosti, savremenosti i načinu kombinovanja svih dokazanih i uspešnih pristupa nastavi engleskog jezika.

Na osnovu rezultata i uspeha GSD metode na našim kursevima engleskog jezika, direktor nastave i autor GSD metode, prof. mr Danijela Gajić, izabrana je od strane komisije eksperata međunarodne asocijacije profesora engleskog jezika IATEFL, da održi predavanje u Velikoj Britaniji (University of Exeter).

prof. mr Danijela Gajić je aprila 2008. nastupila na svetskoj konferenciji IATEFL sa temom: ”Ubrzani kurs engleskog jezika za 20 dana u školi budućnosti”. (Google: “An accelerated 20-day English course in the school of future”)

 

kurs engleskog jezika profesori

Kurs engleskog jezika u školi Britanika drže licencirani profesori za rad po specijalnoj GSD metodi


Samo u školi Britanicca Vi zaista počinjete od pravog početka učenja engleskog jezika i to postepeno:

* upoznajete postepeno i po lingvističkom redu pravila za čitanje (IPA) u engleskom jeziku

* pravilno pisanje na engleskom, upoznavanje svih vrsta reči u engleskom jeziku

* red reči u engleskom jeziku

* osnovna glagolska vremena engleskog jezika,

* šeme prostih, proširenih i složenih  rečenica

* upitno-odrične rečenice

* osnovne fraze…

* vokabular dostiže čak 1100 reči engleskog jezika specijalnim metodama mnemo-tehnike: šema, dijagrama, mapa, tabela, slika

* Uspostavlja se osnovna konverzacija na engleskom

* pisanje na engleskom kraćih jezičkih formi do 150 reči: eseji, pisma, opisi, odgovori, zahtevi…

 

 Kurs engleskog jezika pismeni ispit

* Nakon kursa engleskog jezika polaznici u školi Britanika rade pismeni i usmeni ispit po međunarodnim standardima. Ovo je fotografija sa jednog pismenog ispita u školi Britanika.

Na kraju početnog kursa engleskog jezika ćete govoriti o sebi, porodici, poslu, vremenu, novcu, putovanjima, govorićete o sadašnjosti, prošlosti i budućnosti bez problema!

I sve to za 20 dana svakodnevnog rada po specijalnoj GSD metodi na kursu engleskog jezika u školi Britanika umesto za 3, 6 ili 12 meseci hobi učenja engleskog jezika u običnim školama!

 

 

konverzacijski-engleski-person-to-person
 
 BASIC SURVIVAL -A1/A2- NIŽI KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Na elementarnom kursu engleskog se podjednako obrađuju čitanje, pisanje, razumevanje i govor, da bi se stvorila baza ili temelj za bilo kakvu konverzaciju na engleskom jeziku.

Zato je idealno odmah zatim upisati prvi konverzacioni nivo engleskog, gde je fokus  na konverzaciji na engleskom, jer se ne ide dalje u novu gramatiku engleskog jezika, već se govor na engleskom ubrzava, postaje tečan, a fond engleskih reči se znatno uvećava.

Konverzacioni kurs engleskog testira upotrebu engleskog jezika u svakodnevnom životu, na poslu i putovanju, obrađuje 50 novih tema na engleskom jeziku i 150 različitih situacija, a vokabular engleskog je različit i bogat.

 

Kurs engleskog jezika 8. mart

* Kurs engleskog jezika po specijalnoj GSD metodi na Dan žena u školi Britanika

Na konverzacijskom kursu engleskog ponovo se provlači gramatika engleskog sa elementarnog kursa kroz  praksu, kroz govor, ali na dva načina:

* u vidu obaveznih situacija iz knjige i

* dodatnih, potpuno slobodnih razgovora polaznika na engleskom jeziku.

Konverzacija se vodi po šemi situacija datih u knjizi, koje diskretno vodi i podstiče profesor engleskog-govor na engleskom se ubrzava, upotrebljavaju se mnoge nove reči.

Dakle Vi međusobno razgovarate na engleskom, a predavač daje tempo, koriguje i usmerava!

Ovo je i obavezni konverzacioni kurs engleskog za sve one koji putuju ili kontaktiraju sa svetom

-100% vežbanja  realnih situacija, fraza i normi ponašanja na poslovnom putu/sastanku,

-savremen vokabular engleskog jezika koji se planski usvaja,

Vokabular engleskog jezika se usvaja kroz dobro izabranu knjigu gde su sistematski selektovane engleske reči  bez kojih se prosto ne može započeti razgovor na engleskom jeziku!

 

 

opsti-kurs-engleskog-preintermediate

 PRE-INTERMEDIATE -B1a- PREDSREDNJI KURS ENGLESKOG JEZIKA
 
Predsrednji kurs engleskog jezika je neophodan za sve one koji ne žele da ostanu na osnovnom nivou engleskog jezika, koji teže  mnogo sigurnijem i tečnijem govoru na engleskom sa složenim izrazima, obiljem reči i tema, prvim diskusijama.

Predsrednji kurs engleskog je idealan za službenike, studente, srednjoškolce i one koji teže bilo kakvom daljem usavršavanju svog engleskog jezika.

Kurs engleskog jezika novi sad

* Novosađani na kursu engleskog jezika po specijalnoj GSD metodi u školi Britanika

Savladavaju se:

* složena glagolska vremena engleskog jezika,

* tipovi složenih zavisnih i nezavisnih rečenica na engleskom,

* višesložne engleske reči,

* složena pravila za čitanje u engleskom jeziku,

* pišu se svi tipovi eseja na engleskom,

* a fond engleskih reči raste na preko 2000 pojmova,

* uče se i sinonimi,

* ističe se razlika u formalnom i neformalnom izražavanju,

* čitaju se i prevode pravi tekstovi sa engleskog,

* uči se slaganje vremena u engleskom govoru,

* izražavanje čitavih misli i stavova na engleskom jeziku.

Dodatni materijali za učenje engleskog su interesantni, tako da kurs engleskog proleti, a stečeno znanje nam daje krila za više nivoe. Ovo je prvi ozbiljni kurs engleskog na kome možemo videti engleski jezik u punoj verziji.

 

 

i2

 SURVIVAL ENGLISH -B1- VIŠI KONVERZACIJSKI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Na višem konverzacijskom kursu engleskog jezika čeka nas:

* još složeniji nivo poslovne komunikacije na engleskom

* nastavljamo putovanja i sastanke, na višem nivou 

* pišemo na engleskom poslovna pisma

* pišemo e-mailove ana engleskom

* organizujemo seminare

* dočekujemo strane partnere.


Sva glagolska vremena i esencijalni vokabular sa srednjeg kursa engleskog jezika se uvežbavaju do nivoa tečnog i dovoljno brzog govora na engleskom koji se očekuje na ovakvom nivou znanja.

Kurs engleskog jezika beograd

* Kurs engleskog jezika po GSD metodi u školi Britanika mogu savladati polaznici svih generacija

Ovo je poslednji prag na kome se još može i mora korigovati Vaš govor na engleskom, jer se na sledećem – Intermediate (srednjem 2) nivou engleskog jezika ne toleriše zamuckivanje i zatezanje u razgovoru na engleskom, prosto zato jer program tog višeg kursa engleskog jezika ne dozvoljava polazniku koji je došao nesiguran sa srednjeg 1 nivoa engleskog da ravnopravno učestvuje u nastavi na srednjem 2 kursu engleskog jezika.

Zato je  viši konverzacioni kurs engleskog idealan za konačno raščišćavanje situacije što se tiče Vaše realne verbalne sposobnosti tečnog govora engleskog jezika.

Iz dana u dan kod 90% naših najstidljivijih polaznika kursa engleskog jezika razvila se spremnost odgovora na pitanja na engleskom koja Vas bombarduju svakog dana uzastopno, kao i moć brzog odgovora na engleskom bez mnogo oklevanja.

Svakodnovni časovi engleskog Vas prosto vežu za engleski jezik i ne daju da se odaljite od materije, sve dok ne pukne jezička barijera sa kojom ste počeli kurs.

Ovaj princip je sadržan kroz sve naše kurseve engleskog svakodnevnim radom i  jedino takav pristup po GSD metodi garantuje uspešnost učenja engleskog jezika.

 

 

opsti-kurs-engleskog-intermediate

 INTERMEDIATE - B1b - SREDNJI KURS ENGLESKOG JEZIKA

Na srednjem kursu engleskog počinjemo da izražavamo:

* svoje složene misli

* svoje stavove na engleskom jeziku

* diskutujemo na nivou naučno-obrazovnih tema, svetskih događaja, politike, struke… i sve to na engleskom jeziku 

* učimo tehnike prevoda

* učimo tehnike lepog pisanja

* učimo razumevanja engleskih reči u kontekstu bez pomoći rečnika

* čitamo složene tekstove na engleskom

* ubrzavamo govor do  visoke fluentnosti.

* intonacija i akcenat engleske rečenice se vežbaju aktivno.

 Kurs engleskog jezika voždovac

* Kurs engleskog jezika po GSD metodi u školi Britanika zbližava ljude za celi život

Ovo je kurs engleskog na kom se radi slaganje vremena, pasivne i uslovne rečenice, upravno-neupravni govor.

Na ovom kursu engleskog po GSD metodi u školi Britanika polaznicima se gradivo osvežava i dopunjava sa još tri priručnika, a polaznici dobijaju kreativne zadatke na engleskom jeziku.

Na časovima engleskog se upotrebljavaju savremena beletristika, časopisi na engleskom jeziku, materijali na engleskom sa interneta, Wikipedije.

 

opsti-kurs-engleskog-uppeIntermediate

 UPPER INTERMEDIATE - B2 - VIŠI SREDNJI KURS ENGLESKOG JEZIKA - FCE
 
Upoznajemo apsolutno sva engleska glagolska vremena, glagolski sistem engleskog jezika, sve načine i glagolske oblike.

Sintaksa engleskog jezika je složena, a leksika ulazi u ozbiljne vode:

* učimo finese i detalje

* sve tipove složenih rečenica

* građenje i izvođenje reči

pišemo eseje na engleskom od 250-400 reči

* upoznajemo književni engleski jezik.

Konverzacija na engleskom je na takvom nivou da je svaku temu moguće postaviti u grupi i rade se različite  jezičke igre, formalni, neformalni razgovori i intervjui na engleskom.

Kurs engleskog jezika britanicca online usmeni

* Nakon završenog kursa engleskog jezika polaznici škole Britanika polažu usmeni ispit po međunarodnim standardima. Na slici polaznici na usmenom ispitu spremaju prevod nepoznatog teksta na engleskom jeziku.

Posle ovog nivoa engleskog jezika već se mogu polagati međunarodno priznati ispit poznavanja engleskogi tipa FCE, BEC, IELTS I TOEFL uz naravno dodatne pripreme za svaki od ovih ispita.


Na kursu engleskog jezika po GSD metodi u školi Britanika se koriste čak šest knjiga, a ne samo osnovne knjige.

Nastava engleskog je veoma bogata, interesantna, tekstovi su autentični, a i video materijali na engleskom se uključuju u tok časa.

 

opsti-kurs-engleskog-advanced

 ADVANCED COURSE - C1 - NAPREDNI KURS ENGLESKOG JEZIKA - CAE

Napredni kurs engleskog  je kruna učenja engleskog jezika, naprednim kursom engleskog zaokružujemo i spajamo sva dosad stečena znanja engleskog, obrađujemo sve aspekte engleskog jezika i uvodimo Vas u početak samostalnog učenja engleskog na najvišem nivou u rangu učenja engleskog putem kurseva.

U okviru knjige obnavljaju se sva glagolska vremena u engleskom jeziku, svi glagolski oblici, zaokružuje se stečeno znanje engleskog jezika.

Kurs engleskog jezika britanicca dodela diploma

 * Nakon kursa engleskog jezika po GSD metodi u školi Britanika, pismenog i usmenog ispita, sledi dodela diploma. Na slici profesorica Doloris, zamenik direktora nastave, dodeljuje diplomu škole Britanika koja je uvažena širom sveta zato što je potpisana od strane magistra na Oxfordu.

 

Dodatna literatura za učenje engleskog po GSD metodi u školi Britanika za ovaj nivo je:

* lektira za čitanje na engleskom jeziku

* gramatika engleskog za samostalni rad

* priručnik za frazalne engleske glagole, idiome i

* rečnik sa 3000 Oksfordskih termina .

Posle ovog kursa engleskog jezika možemo se spremati za polaganje CAE Kembridž ispita, za IELTS ili TOEFL, BEC, ILEC, GRE.

 

 

opsti-kurs-engleskog-proficiency

PROFICIENCY- C2 - VIŠI NAPREDNI KURS ENGLESKOG JEZIKA - CPE

Za viši napredni nivo engleskog jezika ne postoji klasična knjiga za kurs, već čitav set priručnika i zbirki testova.

Ovo je ujedno najviši nivo engleskog koji se može postići na kursu engleskog jezika.

Polaznik ovde pored nastave engleskog uključuje u svoj samostalni rad dodatne raznovrsne autentične materijale na engleskom jeziku: filmove, muziku, knjige, lektire, časopise i internet.

sdf5

Zadatak profesora engleskog i dalje ostaje:

* fina korekcija engleske gramatike,

* govora na engleskom,

* stila

* intonacije

* akcenta

* lepog pisanja na engleskom jeziku.

Odmah posle ovog nivoa engleskog jezika možemo polagati CPE, a veoma uspešno TOEFL, IELTS, BEC, ILEC.NAPOMENA:

Posle svakog opšteg kursa engleskog postoji opcija za upis odgovarajućeg strukovnog ili biznis kursa engleskog jezika.

Na primer, posle pre-intermediate kursa engleskog možete upisati nekoliko različitih biznis nivoa engleskog jezika na tom nivou B1, različite strukovne ili specijalne kurseve engleskog: možete upisati svaki kurs engleskog koji se bazira na programu gramatike i vokabulara koji ste već naučili na opštem nivou engleskog jezika.

 slavija3

 * Strukovni kurs engleskog jezika za hotelijerstvo-Hotel Slavija

Osim standardnih programa engleskog koje radimo, postoje i knjige na engleskom koje preporučujemo za posebne situacije.


ACCELERATE” serijal je super-ubrzani program učenja engleskog jezika od tri nivoa:

* Beginner

* Elementary

* Intermediate

Ovaj program kurseva engleskog jezika je za sve one koji žele da brzo obnove znanje engleskog koje nisu koristili godinama.

Ovaj serijal nije za one koji se prvi put sreću sa engleskim jezikom.

Puno zadataka je za slušanje i rad na času, domaći zadaci su slobodni i kreativni.CLOCKWISE serijal-na svim nivoima engleskog je namenjen nastavi na ubrzanim kursevima engleskog jezika, ali sa fokusom na konverzaciji na engleskom i kratkim lekcijama iz gramatike bez opterećenja

Ovaj program kurseva engleskog jezika je idealan za studente i odrasle na individualnoj nastavi engleskog jezika, jer je sa ovim udžbenikom moguće odraditi 90% sadržaja na času!TALK TIME serijal od tri potpuno nova i savremena kursa engleskog jezika za konverzaciju sa opštim temama iz svakodnevnog života.

Ovaj program kurseva engleskog jezika ima specijalan koncept za forsiranje govora na engleskom i slušanja sa minimalnim tekstovima, a maksimalno slobodnim pravcem konverzacije!

 

*Ukoliko ste izabrali Vaš kurs engleskog kliknite ovde:

 

GSD Metoda

gsd metoda
*Za više informacija kliknite na sliku...

      Jezička laboratorija 

*Za više informacija kliknite na sliku...

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval

Države

35.8%SERBIA AND MONTENEGRO SERBIA AND MONTENEGRO
30.7% 
13.5% 
9%UNITED STATES UNITED STATES
2.5%BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA

Posetioci

Danas: 11
Juče: 53
Ove nedelje: 279
Zadnje nedelje: 346
Ovog meseca: 1197
Zadnjeg meseca: 1683
Ukupno: 22804